Warunki reklamacji

Najważniejsze warunki gwarancji :

 

 • Gwarancja udzielana jest na wszystkie towary zakupione w sklepie Revealsport.pl.
 • Okres gwarancji jest każdorazowo opisywany w tabeli specyfikacji gwarancji i podawany w miesiącach od daty zakupu.
 • Do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji konieczny jest dowód zakupu oraz wszystkie elementy sprzętu.
 • Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie lub inne, które zapewni bezpieczeństwo jego transportu i nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W sytuacji gdy wada wymaga skonsultowania jej z producentem sprzętu termin realizacji reklamacji ulega przedłużeniu do 28 dni.
 • Gwarancja nie obowiązuje w sytuacjach:
  • Dokonania przez klienta ingerencji w oryginalny produkt (m.in. modyfikacji, samodzielnych przeróbek, napraw – samodzielnych lub zleconych innym, nieautoryzowanym podmiotom, wymiany części towaru).
  • Eksploatacji towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Eksploatacji i konserwacji towaru w sposób niezgodny ze wskazówkami Revealsport.pl lub producenta sprzętu.
  • Zerwania plomb.
  • Uszkodzeń mechanicznych towaru.
  • Zniszczenia, usunięcia lub zasłonienia numerów seryjnych umożliwiających zidentyfikowanie sprzętu.

 

Procedura reklamacji:

W przypadku wystąpienia wad towaru prosimy o zastosowanie się do poniższej procedury reklamacji:

 1. Zgłoś w module zgłoszeń serwisowych w naszym sklepie lub prześlij zgłoszenie na adres email reklamacje@revealsport.pl wadliwy towar. (Kliknij tu aby pobrać formularz zgłoszeniowy.)
  1. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz informacje i ewentualny adres do wysyłki. Koszty przesyłki ponosi klient. Możesz go również dostarczyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Revealspor.pl
  2. Daj nam czas na sprawdzenie towaru. Zazwyczaj trwa to do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach (gdy wada wymaga skonsultowania z producentem sprzętu) termin ten ulega przedłużeniu do 28 dni.
  3. W przypadku, gdy wada towaru wynika z niewłaściwego użytkowania lub z winy klienta Revealsport.pl odsyła uszkodzony towar kurierem, na koszt klienta. Klient ma obowiązek pokrycia kosztów transportu oraz innych kosztów poniesionych przez Revealsport.pl w związku z rozpatrywaniem reklamacji.
  4. W przypadku uznania reklamacji kontaktujemy się z klientem w celu ustalenia dalszego postępowania (naprawa/ wymiana/ zwrot kosztów).

 

UWAGA! Nie dostarczamy towaru zastępczego na czas rozpatrywana reklamacji.

UWAGA! Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową.